کد خبر : 18946 تاریخ : ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي - 15:59
گنجشك مهربان در این نزدیکی چشمه آبی است و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم.

قانون- تصويرگر: نغمه نبئي

نگاه‌ها هراسان به ابراهیم (ع) و آتش بود. در این میان گنجشکی مرتب به آتش نزدیک می‌شد و بر می‌گشت.

از او پرسیدند: ای پرنده چه کار می‌کني؟

پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی است و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم.

گفتند: ولی مقدار آتش در برابر آبی که تو می‌توانی بیاوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد.

گفت: من شاید نتوانم آتش را خاموش کنم اما این آب را می‌آورم تا آن هنگام که خداوند از من پرسید وقتی که بنده‌ام را بدون گناه در آتش انداختند تو چه کردی،

پاسخ دهم هر آن چه را که از توانم بر می‌آمد ...