کد خبر : 31610 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ فروردين - 11:57
نگاهي حقوقي به شكايت احمدي‌نژاد از دادستان كل كشور توهين از بزه‌هاي عليه حيثيت معنوي اشخاص محسوب مي‌شود و به موجب مقررات كيفري، به توهين ساده و مشدده مي‌توان آن را تقسيم كرد.

قانون- محسن شاهین/ وکیل پایه یک دادگستری 

توهين از بزه‌هاي عليه حيثيت معنوي اشخاص محسوب مي‌شود و به موجب مقررات كيفري، به توهين ساده و مشدده مي‌توان آن را تقسيم كرد. توهين از نظر لغوي از ريشه وهن و به معناي خوار كردن، پست و خفيف نمودن است. در اصطلاح، توهين، به هر رفتاري كه از نظر عرف موجب كسر شأن و خوار و خفيف كردن يا در واقع وهن حيثيت كسي را فراهم كرده باشد اطلاق مي‌شود .

اما با توجه به نزديك شدن به انتخابات و با توجه به فضاي انتخاباتي حاكم بر جامعه و علي‌الخصوص در روزهاي اخير ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري، توجه به جرم توهين و ادعاي وقوع آن از جانب افراد مختلف بسيار فراوان است. ولي با توجه به مقررات مربوط به توهين و شرايط وقوع آن بسياري از اين ادعاها در خصوص اينكه ديگري توهين كرده، با ايراد مواجه بوده و نه تنها جرم توهين نبوده بلكه كساني كه چنين ادعايي را مطرح كرده‌اند، در برخي از موارد مي‌توانند تحت عنوان مفتري مورد تعقيب قرار گيرند. در اين زمينه بايد گفت، رفتار فيزيكي توهين، مي‌تواند كتبي يا شفاهي باشد. گفتار، نوشتار، كردار، علامت ، اشارات گوناگون، هل دادن و... مي‌تواند به‌صورت مثبت مادي يا معنوي واقع شود وتفاوتي ندارد كه امر استنادي واقعي باشد يا دروغ. مهم آن است كه عمل ارتكابي در حيثيت طرف مقابل وهن ايجاد كرده باشد. البته ضابطه تشخيص وهن آور بودن عمل ارتكابي با عرف است وشرايط زماني، مكاني، طبقه اجتماعي كه مخاطب متعلق به آن است، شخصيت و موقعيت وقوع بسيار موثر و تاثيرگذار در تشخيص آن است و جايگاه مخاطب و شخصيت او براي تشخيص وهن‌آور بودن عمل انتسابي كه توهين است يا خير در قضاوت عرف بسيار حايز اهميت است. در توهين بايد مخاطب آن معين و مشخص باشد. به صورت كلي و گروهي رفتاري را انجام دادن توهين محسوب نمي‌شود. مخاطب توهين شخص حقيقي است. توهين بايد به‌صورت حضوري واقع شود يعني مخاطب از فعل ارتكابي عليه خودش آگاه شود و طريق اين اطلاع نيز اهميت ندارد و مي‌تواند تلفن، پيامك و ... باشد. يكي از شروط مهم توهين، صريح بودن آن است يعني بايد الفاظ يا حركات انتسابي به مخاطب صريح باشد و صراحتا مبني بر توهين باشد. در غير اين‌صورت اصل برائت ساري و جاري خواهد بود.در اين راستا بايد گفت توهين مانند همه جرايم عمدي، نيازمند عنصر رواني است.به عبارت ديگر بايد به‌صورت عمدي و با اراده واقع شده باشد و مرتكب از موهن بودن عمل خود آگاهي داشته باشد. نوع و ماهيت الفاظ و اعمال، خود كاشف از آگاهي وسوءنيت مرتكب نيست و حتما بايد آگاهي مرتكب نسبت به موهن بودن رفتار احراز شود.

لازم به ذكر است، بسياري از افعالي كه در دوران انتخابات از جانب كانديداها ديده مي‌شود با توجه به وقوع آن‌ها در زمان و مكان خاص، شخصيت مخاطب و فقدان آگاهي از موهن بودن نسبت به مخاطب، از منظر عرف موهن تلقي نمي‌شوند و قابل تعقيب نيز نيستند . يكي از مواردي كه اخيرا مطرح شده است، در خصوص اظهارات دادستان كل كشور در مراسمي در استان يزد است كه به نظر با توجه به جايگاه دادستان كل كشور و اختياراتي كه طبق قانون بر عهده دارد (با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري جديد بسيار گسترده‌تر شده است)، در راستاي وظيفه قانوني خود به سؤالات پاسخ داده‌اند و هيچ رفتار وهن آوري نسبت به شخص معين در آن مشاهده نمي‌شود.

همان‌طور كه بيان شد، توهين بايد صريح و معين باشد يعني بايد ماهيت و حدود و ثغور فعل ارتكابي و مخاطب آن مشخص باشد و فعل ياافعال نيز بايد موهن باشند. نظر و قضاوت شاكي نمي‌تواند وهن‌آور بودن را مشخص كند.مطابق ماده ٦٩٧ قانون مجازات كتاب پنجم تعزيرات و با توجه به انتساب بزه توهين به دادستان كل كشور و عدم وجود حتي يك شرط از شرايط بزه توهين در موضوع مطروحه، مدعي توهين را مي‌توان به جرم افترا تعقيب كرد ؛چرا كه افترا و انتساب عمدي و صريح جرم به ديگري و عجز از اثبات آن است.