کد خبر : 43385 تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۱۷ تير - 16:17
كودكان بزه ديده در تجاوزات جنسى بزه ديدگى موضعى است كه همه افراد به فراخور، در معرض آن قرار دارند اما بزه ديده شدن در ميان برخى افراد نسبت به ديگران بيشتر است

قانون- امين عرب سعيدى/ حقوقدان بزه ديدگى موضعى است كه همه افراد به فراخور، در معرض آن قرار دارند اما بزه ديده شدن در ميان برخى افراد نسبت به ديگران بيشتر است من جمله كودكان و زنان،كودكان به لحاظ شرايط خاص جسمانى و روانى و عاطفى در معرض انواع سوء استفاده ها و سوء رفتارها و بزه ديدگى ها قرار دارند،در برخى نظام هاى حقوقى، كودك را به علت قرار گرفتن در موقعيت واوضاع و احوال مخاطره آميز ،كودكِ در معرض خطر مي‌نامند ؛بااين تعريف كه او بزه ديده است يا در معرض بزه ديدگى قرار دارد.نوجوانان به دليل تلاش مداوم براى جست‌وجو و كسب لذت ها و هيجانات به دنبال بازى هاى خطرناك هستند و بدين سان در معرض بيشترين خطر بزه ديدگى مي‌باشند ،معمولا نوجوانان ١٢تا ١٩سال مورد تهاجم مجرمانى از همين گروه سنى قرار دارند،نوجوانان بيشتر قربانيان از اين دست را تشكيل مي‌دهند زيرا بيشتر اوقات با همسالان‌شان هستند و اين ارتباط باعث ايجاد فضاى آزاد فكرى در ميان آنان و بيان وجست‌وجوى كنجكاوى هاى كودكانه است.

مهم ترين بُعد سوء رفتار نسبت به كودكان، سوء رفتار جنسى است .تحقيقات نشان مي‌دهد مرتكبين تجاوزات‌جنسى به كودكان ،بيشتر افراد ناشناس نيستند بلكه در بيشتر موارد جرم مذكور، توسط يك دوست يا آشنا صورت مي‌گيرد.تجاوز جنسى يك تخلف و حمله فيزيكى صرف‌نيست بلكه يك حمله و تجاوز به تماميت فردى و شان انسان است كه پيامد هايش علاوه بر مشكلات روحى مانند افسردگى ،اظطراب و احساس گناه ،فرار ،خودكشى و قتل را نيز به‌دنبال دارد،در مواردي نيز كه كودك يا كودكانى بزه‌ديده جنسى واقع مي‌شوند، اگر مديريت صحيحى نسبت به شرايط و وضع‌شان صورت نگيرد، به عادت يا پايدارى در بزه ديدگى خواهند رسيد.

و اين موضوع لزوم وجود آموزش هاى پيشگيرانه ونيز بررسى ابعاد اتفاقات و تبعات بعدى اين مساله را، بيش از پيش نمايان مي‌سازد. وجود سازمان هاى حمايتى ويژه و كانون هاى تخصصى مي‌تواند دستگاه هاى متولى اين‌امر را از دغدغه اين موضوع تخصصى و حساس رهانده و التيامى بر درد كودكان ضعيفى باشد كه دچار اين معضل گشته اند.

امروزه همه پذيرفته اند كه در حوزه اطفال با قوانين كنونى نمى توان از بزه ديدگى اطفال پيشگيرى كرد؛ بر اين اساس به تازگى ايده تشكيل پليس كودكان مطرح شده است.

به نظر مي‌رسد سياست جنايى كشورها در اين مقوله علاوه بر اينكه بايد به عوامل و زمينه هاى بروز اين پديده شوم، توجه بيشترى كند بايد به شدت مبارزه كيفرى با مرتكبين بزه‌ديدگي جنسى كودكان بيفزايد.

در ايران اخيرا لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، گام هاى مثبتى در تحقق اين مهم برداشته و اميد است حمايت هاى ويژه از اين حوزه حساس، در همه زمينه ها صورت پذيرد.