کد خبر : 46694 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۹ مرداد - 13:22
نقدي بر مضرات دوري برخي سياست‌ها از واقع‌گرايي ایده آلیسم، ریشه ناکارآمدی‌ها و عقب ماندگی هاست شهروندان ایران زمین تشنه راهکارها، طرح ها و راهبردهای زمینی و نه آسمانی هستند که قابلیت تولید نتایج ملموس، عینی و کم هزینه در مدت زمان مشخص برای آن‌ها داشته باشد

قانون-کورش الماسی/ محقق

دلسوزان بسیاری در عرصه سیاسی در تلاش برای حل و فصل دشواری‌های گوناگون شهروندان هستند. اما واقعیت ملموس، عینی و در برخی موارد دردناک اینکه دشواری‌های جدی در حوزهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجه، تجاری، علمی، بهداشتی و...در کشور وجود دارد. بدون هیچ گونه غرض ورزی و به استناد شواهد بسیار می‌توان ادعا کرد ریشه بیشتر مشکلات کشور در ناهماهنگی میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی در عرصه سیاسی کشور است. در یک نگاه سطحی می‌توان ریشه ناهماهنگی‌های عرصه سیاسی را تقابل منافع جناح ها و متنفذان انتصابی و انتخابی دانست یا اینکه برخی سیاست ورزان، عرصه سیاسی را ملک و دارایی شخصی و موروثی می پندارند و به هیچ وجه خود را مقید به پاسخ گویی در قبال عملکرد خود به شهروندان نمی دانند.

ريشه‌يابي‌ ناهماهنگي‌ها

اما به باور نگارنده ریشه عمیق تر بیشتر ناهماهنگی ها، ناکارآمدی ها، اختلاف نظرها و در برخی موارد آشفتگی ها در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور در تقابل ایده آلیسم سیاسی با واقع گرایی سیاسی نهفته است. چرا که صرف نظر از کیفیت طرح ها، راهکارها و راهبردها، سیاست ورزان از یک سری اندیشه و باورها(ایده آل ها) پیروی می‌کنند. از این‌رو، برای روشن تر‌شدن تقابل مذکور لازم است تبیینی مختصر و سطحی از مفهوم ایده آلیسم/ایده آلیست ارائه شود.ایده آلیست به افراد یا گروهایی (از جمله سیاست‌ورزان) اطلاق می‌شود که رفتار، عملکرد، اهداف، آرزوها و حتی احساسات خود را بر مبنای یک سری ایده ها، اندیشه ها و باورهای خاص شکل می دهند. اصولگراها از هر نوعی تبلور ایده آلیسم سیاسی بوده و هستند. ایده ها به عنوان راهکارهایی برای حل و فصل امور و مشکلات گوناگون انسانی، پدیدهای ذهنی هستند و در تعامل انسان با شرایط عینی و ملموس محیط زیست متولد می شوند. به عبارتی امور عینی در تعامل فرد با محیط پیرامون تبدیل به پدیده های ذهنی می شوند. در برخی موارد به دلایل گوناگون (تحلیل و تشخیص غلط امور، اشتیاق وافر به قدرت، شیفته امور دنیوی بودن، اولویت منافع فردی و گروهی بر منافع جمعی و...) ایده های سیاسی برگرفته از تعامل فرد با شرایط عینی و ملموس محیط زیست نیستند. به همین دلیل عملکرد سیاست ورزان ایده آلیست ناکارآمد، بی حاصل و موجب اختلال در عرصه سیاسی و اجتماعی می شود.

خطاي ايده‌آليست‌‌ها

روند تکامل بسیاری از سیاست ورزان که امروز به عنوان اصلاح طلب، اعتدال گرا، و... نامیده می شوند، موید فرایند تحول و تکامل ایده آلیست های اصولگرا و در برخی موارد متعصب را به وضوع نشان می‌دهد.اعتبار، ارزش و اهمیت ایده ها از هر نوعی در نتایج ملموس، قابل سنجش و قابل ارزیابی است که در زندگی روزمره و عینی شهروندان به‌بار می آورند. بزرگ‌ترین و شاید یگانه خطای ایده آلیست ها که برای کشور، مخاطرات غیر قابل جبران دارد و خواهد داشت مراجعه پیوسته به وقایع و شخصیت های تاریخی است. مراجعه به تاریخ به‌این معنی است که سیاست ورزان و متنفذان انتصابی و انتخابی برای حل و فصل مشکلات پیچیده جامعه امروزی به دنبال راهکارها و راهبردهایی در وقایع و اندیشه هايی در جوامع بسیار ابتدايی تاریخی که هیچ وجه مشترکی با جوامع بسیار پیچیده امروزی نداشته اند، هستند.ساده ترین نتیجه گیری استدلال فوق، اینکه سیاست ورزانی که توان و اراده تطبیق خود با شریط متغیر اجتماعی و سیاسی را دارند به بقای سیاسی ادامه و آن‌هایی که توان، خواست یا اراده همراهی با تحولات و تغییرات عینی و ملموس اجتماعی را ندارند، به حاشیه رانده می‌شوند و در صورت اصرار بر ماندن در عرصه سیاست ورزی فقط موجب آشفتگی، اختلال، ناامنی، ناامیدی و تحمیل هزینه های گزاف در حوزه‌های مدیریت سیاسی و اجتماعی می شود.

پيامدهاي ناملموس اجتماعي

در بازار سیاست ورزی، راهکارها، طرح ها و راهبردهای گوناگونی از سوی سیاست ورزان انتصابی و انتخابی و متنفذان عرضه می شود، اما بنا بر شواهد عینی که زندگی شهروندان آشکار ترین نمود آن است، راهکارها، طرح ها و راهبردهای ایده آلیستی پیامدهای عینی، ملموس، زمینی، قابل فهم و قابل ارزیابی در زندگی روزمره شهروندان نداشته است.

لزوم دوري از تخيل آيده‌آليست‌ها

به چند دلیل از جمله منافع و امنیت ملی و پیش گیری از ناکارآمدی‌ها و عقب مانگی‌ها در حوزه‌های گوناگون سیاست‌ورزان ایده آلیست، باید در اندیشه ها، باورها و خواسته های خود تجدید نظر كرده و از آسمان، تخیلات و خود محوری به عالم محسوس، قابل سنجش و قابل فهم و زمینی نقل مکان کنند.

1-شهروندان دچار مشکلات متعدد و گوناگون از جمله معیشتی طاقت فرسایی هستند. اینکه در صورت عدم حل و فصل مشکلات، این فشار ها لاجرم به اشکال گوناگون از جمله ناهنجاری‌هاي اجتماعی و به مرور سرپیچی مدنی نمود عینی پیدا می کنند.

2-اصرار بر ایدئولوژی ایده آلیست محور که ارتباطی با جهان عینی، ملموس و روزمره شهروندان ندارد، نظام اخلاقی در جامعه را به‌طور جدی و خطر ناکی دچار آسیب کرده است. اینکه اخلاق، بنیاد زندگی اجتماعی است. بدون نظام اخلاقی کاربردی هیچ جامعه (و حکومتی) بشری در بلند مدت پایدار نخواهد بود.

3-هیچ حکومتی در طول تاریخ بشر بدون انسجام مدیریتی(در هر شکلی) توان بقای بلند مدت نداشته است. انسجام مدیریتی برآیند واقع‌گرایی محض است. با در نظر گرفتن مشکلات گوناگون از جمله معیشتی و اقتصادی داخلی، آشفتگی منطقه ای به دلیل نفوذ کشورهای فرامنطقه ای و تحولات مربوط به جابه‌جایی قدرت‌های جهانی، واقع‌گرایی محض یعنی انسجام مدیریتی کلان در کشور شرط لازم و ضروری ثبات، پایداری، توسعه و اقتدارملی بلند مدت است.

4-دشمنان ایران زمین پیوسته شرایط داخلی کشور را رصد می کنند و بر اساس ارزیابی از شرایط داخل کشور در حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، علمی و... برای دخالت، نفوذ و استثمار ایران زمین برنامه ریزی و طراحی می کنند. شاید برخی‌ها مخالف این گفته باشند، اما واقعیت عملی این است که با توجه به عدم انسجام مدیریتی کلان که موجب مشکلات غیر انسانی برای بخش قابل توجه ای از شهروندان در حوزه های گوناگون شده است، بدخواهان ایران زمین کار دشواری برای نفوذ و استثمار کشور ندارند.

بخش قابل توجه ای از سیاست ورزان ایده آلیست با هرعنواني (اصولگرا، انقلابی،جهادی، مدیریت جهانی و...) ارتباط خود با شرایط عینی و ملموس را از دست داده اند. به همین دلیل راهکارها، طرح ها و راهبرد های این بزرگواران ناکارآمد و در برخی مواقع مغایر منافع و امنیت ملی است. به این دلیل و بنا برنتایج انتخابات گوناگون نه فقط از سوی شهروندان هیچ اقبالی از آن‌ها نمی شود بلکه به مرور از صحنه سیاسی بازنشسته می شوند.

شواهد عینی بسیاری موید این واقعیت، با تقابل تاریخی ایده آلیسم سیاسی با واقع گرایی سیاسی در ایران زمین به‌پایان رسیده است. ایده‌آلیسم سیاسی به گواه شواهد عینی متعدد ناکارآمد و موجب عقب‌ماندگی در حوزه های گوناگون و در برخی موارد آشفتگی است. ایده‌آلیسم سیاسی با هر چهره و عنوانی دیگر توان درک، تحلیل و تولید راهکارها، طرح ها و راهبردهای عملی، کاربردی، کم هزینه و عینی متناسب با شرایط، نیازها و ضروریات زندگی ملموس شهروندان را ندارد.

شهروندان ایران زمین تشنه راهکارها، طرح ها و راهبردهای زمینی و نه آسمانی هستند که قابلیت تولید نتایج ملموس، عینی و کم هزینه در مدت زمان مشخص برای آن‌ها داشته باشد.