کد خبر : 89144 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر - 15:09
ابوالقاسم رئوفيان درگفت‌وگو با قانون: احزاب هزينه‌هاي مشاركت جوانان را تامين كنند در مصوبه شوراي مركزي حزب اسلامي ايران زمين قرارشده درجهت سالم‌سازي مجلس شوراي اسلامي آينده، افرادي كه دراين دوره به وظايف‌شان خوب عمل نكرده اند شناسايي و به مردم معرفي شوند.

قانون-دبيركل حزب اسلامي ايران زمين درپاسخ به سوال «قانون»، مبني براينكه چرا جوانان تمايلي به فعاليت دراحزاب كشور ندارند، گفت :«موافق اين موضوع نيستم، زيرا انتظاراتي كه در ميان جامعه وجود دارد بيش ازاين است و بايد لوازم آن را مسئولان فراهم كنند». وي افزود:«احزاب به دودليل دركشور جايگاه خود را پيدا نكرده‌اند.نخست اينكه، حاكميت آن‌ها را نمي پذيرد و متاسفانه درحمايت ازاحزاب فقط شعار وتبليغات فصلي وجود دارد. مساله دوم اين است كه احزاب خودشان را جدي نمي گيرند و فقط درزمان انتخابات، فعاليت هاي خود را شروع مي‌كنندكه اين نوع عملكرد هيچ گاه براي مردم به خصوص جوانان جاذبه نخواهد داشت». رئوفيان درادامه اظهارداشت:«احزاب بايد اعتماد به نفس داشته وبه حوزه وظايف ورسالت خودآشنا باشند و ازطرف ديگرعلوم وقواعد سياست رابدانند و قواعد بازي دراين عرصه كارسياسي راخوب بدانند». اين فعال سياسي گفت:«احزاب بايدارتباط خودشان را بامردم به ويژه جوانان درتمام سطوح تقويت كنند ودر آگاهي بخشي آيينه تمام نمايي دغدغه هاي جامعه باشند».

دبيركل حزب اسلامي ايران درادامه خاطرنشان كرد:«احزاب نبايد در جهت اثبات خود، با ديگر احزاب به مخالفت ودرگيري بپردازند؛ رقابت ها بايد قانونمند وبه دور از تضعيف رقيب باشد». وي افزود:«تعامل با ديگر احزاب باعث رشد جامعه مي شود. همچنين اگر احزاب بتوانند با حاكميت ارتباط مثبت وموثر برقرار كنند، مي توانند درجهت بهبود اميد درجامعه روح وجان تازه بدمند وبه فعاليت‌هاي‌شان شتاب بخشند».ابوالقاسم رئوفيان گفت:«آزادي در جامعه بايد به اندازه اي باشد تا احزاب بتوانند نسبت به عملكرد قواي سه گانه نقدمنصفانه داشته باشند. وقتي مردم عملكرد حزب مورد علاقه‌شان را ببينند وآن را لمس كنند مي توانند به احزاب روح وجان تازه بدهند».

وي در ادامه گفت :«به نظرم احزاب وگروه هاي سياسي بايد يك كميته اي به نام جوانان تشكيل دهندتا جوانان دربخش هاي مختلف فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي واجتماعي درآن فعاليت كنند. فعاليت جوانان دراين عرصه به رشدوتوسعه جامعه كمك خواهد كرد».

اين فعال سياسي افزود:« ازديگر مشكلاتي كه برسرراه احزاب وجود دارد، اين است كه به آن‌ها اجازه گسترش فعاليت داده نمي شود و ازطرف ديگر احزاب تمكن لازم براي ادامه فعاليت را ندارند و به سختي خودشان را اداره مي كنند. البته احزابي وجود دارند كه به قدرت وصل هستند كه تشكيل اين احزاب ازبالا به پايين است. درصورتي كه احزاب بايد از دل مردم به وجود بيايند». دبير كل حزب اسلامي ايران زمين گفت:«‌فكرمي‌كنم اگرچاره درزمينه رفع موانع ومشكلات احزاب انديشيده شود بي‌شك، زمينه رويكرد مثبت و پيوستن جوانان به احزاب نيز فراهم خواهد شد».

ابوالقاسم رئوفيان در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه هايي براي جذب جوانان در حزب‌ خود داريد،گفت:«باتوجه به بيان مشكلات توانستيم در همه عرصه ها فعال شويم. براي مثال يك كارگروه مشاركت‌هاي مالي واقتصادي پديدآورده ايم. درست است فعاليت اقتصادي دراحزاب وجود ندارد. اين كارگروه براي حضور جواناني كه داراي ايده ،برنامه وطرح هستند تشكيل شده تا از محل درآمدهاي حاصله از اين كارگروه هم خودشان منتفع شوند و هم هزينه هاي حزب تامين شود». وي‌افزود:«هريك از جوانان فعال در اين كارگروه داراي طرح و برنامه هستند ودريك شاخه از اقتصاد فعاليت مي‌كنند.به گونه‌اي كه اين افراد مي توانند به عنوان يك فعال اقتصادي درجامعه حضور خوبي داشته باشند».

دبير كل حزب اسلامي ايران زمين در ادامه گفت:« وقتي قرار است جواني در يك حزب سياسي فعاليت كند، ابتدا بايد هزينه هاي اوليه او توسط حزب تامين شود. نمي توان انتظار داشت جواني فعاليت سياسي داشته باشد بعداز جيب خودش هزينه كند.اين وضعيت انگيزه فعاليت درحزب را خواهدگرفت». رئوفيان تشريح كرد:«درحزب اسلامي ايران زمين تصميم براين شده جوانان خوش فكري كه داراي تخصص هستند، شناسايي شوند وبه همراه معرفي نامه از حزب براي حوزه هاي اجرايي كشور به مسئولان معرفي شوند». وي افزود:« متاسفانه شايسته سالاري دردستوركار دولت نيست؛ بنابراين ما افراد شايسته را معرفي مي‌كنيم به اميد اينكه جوانان بتوانند به بدنه اجرايي كشور وارد شوند ومسئوليتي را برعهده بگيرند ولي اين‌گونه نمي‌شود. وقتي تعامل مثبت بين احزاب ودولت وجود داشته باشد،رويكرد جوانان به احزاب نيز موثرخواهدشد».

وي ادامه داد:«براي جذب جوانان در حزب اسلامي ايران زمين قرارشده كارگروه مطالعاتي وتحقيقاتي درجهت سالم سازي محيط پارلمان تشكيل شود». رئوفيان گفت:« برخي از نمايندگان وقتي راي مي‌آورند وبرسركرسي نمايندگي تكيه مي زنند، مردم ومشكلات آن‌ها را فراموش مي كنند ودنبال سوداگري ومعاملات ولابيگري هستند».

اين فعال سياسي افزود:« در مصوبه شوراي مركزي حزب اسلامي ايران زمين قرارشده درجهت سالم‌سازي مجلس شوراي اسلامي آينده، افرادي كه دراين دوره به وظايف‌شان خوب عمل نكرده اند شناسايي وبا دلايل مستدل ومستند به مردم معرفي شوندتا دردوره هاي بعدراي نياورند». وي تشريح كرد:«برخي از نمايندگان در به وجود آمدن وضعيت كاهش ارزش پول و نوسانات ارزي و همچنين وضعيت نابسامان اقتصادي دخيل هستند. اين نمايندگان بايد شناسايي وبه مردم معرفي شوند».

دبيركل حزب اسلامي ايران زمين درادامه خبر داد:« قرارشده درنمايشگاه قرآن ماه مبارك رمضان، احزاب را ازمنظر قرآن، نهج البلاغه وعترت باتشكيل كميته تحقيقاتي ومطالعاتي مورد بررسي قرار دهيم. مي خواهيم نتايج اين مطالعات را در نمايشگاه قرآن سال پيش رو به نمايش بگذاريم و به‌ دنبال استادان ومحققان حوزه ودانشگاه هستيم».