کد خبر : 89225 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر - 22:44
دستگيري رييس دفتر عضو شوراي كرج شنيده ها بر اين اساس است كه رييس دفتر يكي ا ز اعضاي شوراي كرج دستگير شده است.

قانون-شنيده ها بر اين اساس است كه رييس دفتر يكي از اعضاي شوراي شهر كرج ،دستگير شده است!

همچنين خبر رسيده كه از قرار لب تاب و سيستم هاي موجود در دفتر نيز ضبط شده و عضو شورا نيز مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است!

شنيده شده در اين پرونده نام كارمند ديگري از شورا در باب اين پرونده مطرح مي باشد!